Son súas ideias que os tornan suspeitos, logo son presos políticos |

Origen: Son súas ideias que os tornan suspeitos, logo son presos políticos | Ollaparo. O universal é o local sen muros

catalunya lliure presoso politicos

Son súas ideias que os tornan suspeitos, logo son presos políticos

por 

"Como xa aconteceu co resto dos investigados, 
o candidato mantén sua ideoloxia de soberania" 
(xuíz Llarena)
"Eu me rebelo entón somos"
(Albert Camus)
“Os que non pensan non merecen ser persoas, digo eu” 
(Balbino en Memorias dun neno labrego, Neira Vilas)

Hai hoxe presos políticos nas democracias emprazadas, en particular, na España ? Habelos hainos ainda que a resposta é  complexa porque en primeira instancia as democracias non recoñecen o estatus de prisioneiros políticos. Porque se houber un estatus de prisioneiro político, o que estaría en causa é a própria democracia e vice-versa. 


É consubstancial ás democracias emprazadas recusar a terminoloxia de “preso político”. “Non hai prisioneiros políticos”, clamaba o ex primeiro-ministro francés Manuel Valls na sua primeira visita á Corsega. De feito, esa categoria non existe na lei francesa nen nas democracias emprazadas. No entanto,  calquer acto que reivindique unha xustificación política pode dar estatus de preso político. A de Valls é simplesmente a recordación de que as leis da República Francesa son aplicábeis ​​en todo o seu território e nada mais. Porque o apertado estado xacobino, irreductibel  ás diferencias e á liberdade libidinal, tamén acuñou  terminoloxías  e produciu homes non virtuosos ( criminosos comúns, presos políticos ou ilegalistas políticos)  segundo conveña á “razón de estado” (en non poucos casos, listando persoas acusadas de “colaboración cos inimigos da nación” para defenderse até a “derradeira pinga de sangue”). Como na Franza,  coa ” obrigación de denuncia”, o proxeto de lei Sarkozy sobre a prevención da delincuencia, na España a “lei mordaza” (e antes a Lei Corcuera) e os artigos máis represivos do Código Penal, o alargamento indefinido de penas e a moi ilustrativa secuencia dos feitos após aplicación do artigo 155 da CE, a viraxe embalsamatoria da tolerancia vai caendo do lado da seguranza das políticas neoliberais e o seu fundamento xurídico. Entre o reciclado polo novo autoritarismo está a democracia. O neofascismo chegou ao poder pola via das urnas. De aí que Badiou o defina como un “fascismo democrático”, insistindo en que é “algo novo”, ainda que totalmente “vello”porque designa precisamente unha política “dentro do xogo democrático, mas tamén  un afora: adentro e afora, e adentro para finalmente estar afora” (Alain Badiou). Que os gobernos pasaran na globalizacón a ser menos responsábeis ante o seu parlamento e as persoas só fronte aos mercados non é novo ; os sistemas tornáranse  “democracias plutocráticas” xestionado por unha nova “nobreza de estado” como Pierre Bourdieu a ten cualificado. Un sacerdocio que custodia o que é “sagrado”, porque baixo o político está o teolóxico. Será por iso que a idea de democracia esté en todo lugar, logo ela non está en ningures! Poré, a democracia como forma política, só pode existir se a nivel dos individuos se desenvolven certas relacións de poder, por iso non pode darse en calquer parte.

Para visar a división actual entre a sociedade e as institucións habería casos a eito que amostrar (nomeadamente no ámbito anarquista e no soberanismo basco, catalá e galego), mas a situación catalá permite, nomeadamente, o acontecido após o referendo o 1-O e da eleicións de decembro de 2017 , ilustrar moi ben esa lóxica segundo a cal os cidadáns van sendo privados do significado de votar perante a descuberta de que o máis valioso non son eles máis o Estado que a xustiza ten a función de protexer e non o dereito e o individuo. Ao cabo,  a democracia reducida a referendo é apenas a súa contaxe, non unha deliberación. Por iso, hai quen solicita unha “democracia contínua” en que estarían máis “ligados ás políticas do público”.

Critérios para a definición do “prisioneiro político “

Foi apenas en 2001 que o Consello da Europa comezou a considerar uma definición de prisioneiro político no dereito internacional. Os critérios obxetivos foran definidos e adotados por todos os órgaos do Consello da Europa e, en xeral, polo dereito internacional e o estado español. Para ser considerado un “prisioneiro político”, unha persoa debe cumprir polo menos un dos critérios oficialmente definidos: a) detención imposta en violación das liberdades fundamentais (pensamento, consciencia, expresión, asociación, etc., b) detención por razóns políticas non relacionadas a unha infracción, c) desproporción, por razóns políticas, entre a duración ou as condicións de detención e a gravidade da infración, d) discriminación dunha persoa detida en relación a outros por razóns políticas, e) irregularidade do proceso de xulgamento por razóns políticas.

Desde este ponto de vista, as duas nocións  parecen repelerense como auga e aceite, se houber estatus de prisioneiro político, é que non hai democracia, e vice-versa. O raciocínio é este: non pode haber prisioneiros de consciencia nunha democracia, unha vez que todos son libres para expresar esa opinión. Por causa do dereito de expresión, o uso da violencia non pode ser considerado a ter forma de lexitimidade política. Porén, nun rexime autoritário onde o poder dominante censura o xogo das opinións para evitar o xurdimento dun contra-poder, a violencia pode ser concebida como a única maneira de expresar unha oposición política. Pola contra, se esta expresión é sempre posíbel – no choque de discursos direcionados ao consenso democrático -, a violencia non pode basearse en razóns políticas da mesma orde que as do poder dominante. A violencia que non vén da orde democrática, necesariamente, cae no dereito comun, a represión pola prisón non é política, mas simplesmente criminosa. Calesquer que sexan as razóns, a violencia é sempre criminosa e apenas criminosa nunha democracia. E sen non houber violencia e ainda así non fora recoñecida a lexitimidade de súa causa? Non cuestionaría automaticamente a lexitimidade do poder, isto é, da lexitimidade democrática emprazada?. As últimas actuacións do goberno español e do aparato xudicial levan a cuestionar as potencialidades autoritárias  das democracias emprazadas cando derivan cara o legalismo ideolóxico e o primado da hexemonia do consenso sobre o disenso e o conflito. Todo o que ameaza a orde política e social do que afirma ser unha democracia só pode ser percebido e tratado como unha manifestación criminal e patolóxica, colocada nun plano diferente do protesto político.Isto quer dicir, tal como afirmaba Ermund Burke e logo apañou Arendt, que os dereitos humanos abstractos -aqueles que se dan con independencia de calquer comunidade- non son dereitos.

A Amnistia Internacional aborda a cuestión dunha perspectiva un bocado diferente. A ONG destaca dous conceitos, o de “prisioneiro político”, por um lado, e o de “prisioneiro de consciencia”, por outro. A vantaxe da definición da ONG é que distingue entre “prisioneiros políticos” que recorrem a violencia e “prisioneiros de consciencia”, que son presos por defenderen opinións políticas de maneira pacífica.  A primeira categoria aplicase, de acordo coa organización, a todas as persoas detidas   polas suas crenzas políticas ou relixiosas ou outros motivos de consciencia (…) e que non usaran a violencia ou defendan seu uso “.  A organización esixe a libertazón imediata deses prisioneiros. Segundo Amnistia, un preso político é unha persoa aprisionada por defender seus pontos de vista políticos de calquer maneira. Esta persoa non é un criminoso común porque defende ideas políticas; mas pode recorrer ao uso da violencia ou incitamento à violencia para alcanzar seus obxetivos. Para esas persoas, a Amnistia pide xulgamento xusto e condicións de detención “aceptábeis”, isto é, sen tratamento cruel, desumano ou degradante. Canto aos prisioneiros políticos, a organización reivindica seu direito a un xulgamento xusto.

Portanto, esta definición recoñece a existencia de prisioneiros políticos nas democracias emprazadas, mesmo que non teñan presos de consciencia. De acordo con Amnistia, os membros de organizacións que teñan utilizado medios terroristas, poden ser recoñecidos como prisioneiros políticos. A definición de Amnistia permite que o estado acepte – sen as descualificar ou discriminar – persoas que loitan contra as leis existentes, mesmo aquelas que usan a violencia. Esta distinción permitiulle a  Nelson Mandela ser recoñecido como prisioneiro político e, portanto, defender seu direito de ser tratado de forma xusta, sen ser considerado prisioneiro de consciencia, xa que usou a loita armada. Esta definición  permitiria   evitar eses preconceitos ideolóxicos no dereito internacional. No entanto, o Consello da Europa considera que non é útil distinguir entre estes dous conceitos de prisioneiro político e consciencia , unha vez que, nunha democracia, todos benefician da liberdade de expresión, non habería necesidade de recoñecer que as demandas políticas poden ser expresadas pola violencia. E se a compulsión nas democracias emprazadas tende a que o Estado de dereito oligárquico (as oligarquías estatais segundo Jacques Rancière) se desentenda do pobo e da política, despolitizando os asuntos políticos, como nos dí Rancière, até reducilos a non-lugares sen espazo para invención democrática? Fica espazo para unha sociedade de indivíduos deliberativos? Acredítase ainda no “exercicio virtuoso” de poder  cando hai medo en deixar en maos dos cidadáns o seu destino?

Democracia atrofiada crea anomalías

As democracias atrofiadas producen herexes….O dereito penal funcionalizado produce o irreparabel. Os delitos inexistentes crean presos políticos realmente existentes. Sen que isto sexa algo pexorativo para o presos, mas é pexorativo para a democracia española e a súa caza de bruxas xa que o independentismo que saibamos non é ilegal. Lémbrese aqui como amplos sectores do españolismo teiman alegar  que o dereito de autodeterminación foi recoñecido apenas para as colónias no inacabado proceso de descolonización das potencias europeas. Xa que formalmente Cataluña, Euscadi e Galiza non son colonias, as medidas aplicadas polo Estado español non poderian ser consideradas próprias da lóxica colonial. Cómpre ainda lembrar  a ausencia do Estado en Galiza durante a catástrofe do Prestige?  Tan rápido esquecimos  os voluntarios que fixeran o traballo duro e que foi Nunca Máis quen achegou información acaída fronte as intoxicacions oficiais e periodísticas para desprestixiar a sociedade civil que fronte a negación e desleixo da Xunta e do Estado optou por autoorgarnizarse, informando, limpando e auxiliando? Até que o Estado non tivo máis remedio que recoñecer a catástrofe (após afectación de Portugal e Franza) malia a ruin factura de imaxe.

Ou é casual que se afasten da circulación líderes do soberanismo na Cataluña, sexan ou non cargos eleitos? O Prestige e o Procés mostran estratexias propias do colonialismo de Estado e unha nesgada apliación da lexislación, con criterios de selección moi claros nas diferentes operacións deseñadas para desartellar supostas accións de rebeldía (cando non directamente tipificadas como “terroristas”: velaí a operación Pandora) sob o ditado, grosso modo, do que Michel Foucault chamaba “lei antiexcesos” nun artigo publicado en Le Nouvel Observateur en 1979, segundo a cal se poden fabricar “autores de excesos”. Quer dicir, permite á policia fabricar ao momento un “delito” e un “delincuente” (a sobredimensión do valor probatorio das declaracións dos axentes da autoridade). A lei de Protección da Seguranza Cidadá  alicerza nunha vella obviedade, xa sinalada por Foucault, segundo a cal ao “sancionar as infraccións, a xustiza gábase de garantir a “defensa da sociedade”. Mas, defender a sociedade contra quen? Quen se asigna a función de velar por nós, quen vixía e dí gardar a poboación, respeita aos suxeitos de dereito? Grande perigo o voto na urna, pequeno perigo o fraude fiscal. Porque o perigo é o que está trás o xesto do votante catalá o 1-O: todos os referendos por vir, mas tamén todas as manifestacións e disidencias vindeiras. Perante a imposibilidade de perseguir a todos os infractores votantes do 1-O o máis eficaz é amedoñar e intimidar con medidas exemplificadoras. A disidencia dá medo ese medo cultívase.

Dicía Hannah Arendt que ainda máis importante do que a glorificación dos dereitos das persoas dentro dun estado legamente constituido, é o esforzo por evitar que a xente poda convertirse en anomalías legais de brazo dado dunha loita constante contra o exercizo do poder arbitrario que esta situación a miúdo supón.

A vella crítica do princípio representativo que encetara Jean-Jacques Rousseau reduce ao cidadá a ser apenas eleitor e votante. Aristóteles preferia o sorteo á eleición. O xurista constitucional francés Dominique Rousseau fala de  “democracia contínua” (Radicaliser la démocratie – Propositions pour une refondation, Ed Seuil, 2015) e nun intento de alargar o xesto eleitoral da “atrofia” (Luciano Cantafora) invoca o dereito a radicalizar a democracia, a subvertila porque a lei é mobilizada polos individuos  e o pobo. Mas o dereito  é formado tanto por reivindicacións de dereitos-crenzas como direitos-liberdades. É o vincallo entre o indivíduo individualista e a solidariedade individual, entre os dereitos individualistas e os dereitos relacionais, os que permiten enfraquecer o poder do capital  e posibelmente avanzar a causa social.

É Espinosa quen di que é imposíbel privar os indivíduos da liberdade de expresar o que pensan. Porén, non é apenas cousa de filósofos que observan a liberdade de maneira diferente co alvo de sair das leis e restricións do estado para poder organizar a acción política popular sen estar suxeito à idea de poder, representación no estado, eleicións ,etc. A  nosa é unha epoca  paradoxal onde todo o  descritivo é  prescritivo: aquí a lexítima defensa dun ideario por vias democráticas non delictuosas está a ser xulgada a través de autos ideolóxicos que din cousas como “o candidato mantén sua ideoloxia de soberania” . Todo iso seica merece prisión provisional porque se foi argallando un enguedellado relato mas irreal para incorporar a violencia no Procés. Un relato que comeza coas querelas da Fiscalía, fundamentalmente nuns atestados policiais feitos e medida e aceptados pola Audiencia Nacional e o Supremo.  O acusador artella a verdade só de brazo dado  da Guardia Civil. Mas, o delito de rebelión non é evidente como non evidentes as probas. Portanto, por que a instrución? Eís o perigo dunha lexislación que convirte en delito o simples feito de participar, pensar como…

A defensa de determinados proxectos políticos é ilegal na España. Quen cuestiona que os presos Quim Forn, Oriol Junqueras, e os Jordis, entre outros con motivacións políticas e outras aparentemente non políticas que están na prisión, alicerzan o seu argumentario en que desprezaran o estado español e que están na prisión polo que fixeran. O argumentario do xuiz Llarena parece non darlles a razón. O tema arestora non é se algún dia os xulgarán polas súas ideas ou polos feitos, mas se manter a extrema medida da “prisión preventiva” en función do que supostamente tiñan feito, e que ainda non foi xulgado, ou das ideas que profesan. A resolución do xuiz Llarena perante as peticións de sair da prisión de Forn e Sánchez afirma que “como xa aconteceu co resto dos investigados, o candidato mantén sua ideoloxia de soberania”. Quer dicer, se non a mantiver, se adxurara da súa ideoloxía de xeito público e notorio até facerse acreditabel, por outras palabras, se deixara de ser soberanista e confesara a doenza de querer a independencia para o seu país, abriríanlle as portas da prisión. O xuiz tórnase médico dicía  Foucault. Porque se non for así e non adxurara, cando saira da prisión podería tentar acadar, mais unha vez, a independencia de Cataluña. O que causa pasmo é a gradación penal (e menos para a prisión preventiva) segundo se os imputados teñen responsabilidade executiva ou non. Até o extremo que esta cacería “prevaricadora” leva a imputar responsabilidades penais por producir un documentário. Perante este argumentario a sobrevida tipificación do delito de rebelión ben poderia ser unha estratexia para inhabilitar cidadás e cargos públicos que como moito acabarán condeados por desobediencia. O grave é que están en prisión. Hoxe mesmo o ex-fiscal en xefe de Cataluña José Maria Mena afirmou non ver un delito de rebelión.

Con certeza, aqui o estado democrático non é o estado feudal ou o estado ditatorial, que une o estado da natureza polo feito de que os dominantes se conceden todas as liberdades e todos os poderes, dispondo da liberdade e mesmo da vida e morte das persoas. Mas, ao mesmo tempo en que leo e releo a resolución do xuiz Llarena como se fose unha inscrición gravada en pedra, perguntome, paralisado, por que é tanto o silencio que atravesa as hespañas? A xustiza  é da sociedade e non do Estado, portanto, debe ser reformulada. Porque o cerne da modernidade non é tanto a existencia de igualdade como a necesidade de defender racionalmente o fundamento da diferencia  e a disidencia.

Coda. O artista madrileño Santiago Sierra denuncia en ARCO a existència de presos políticos na España.Expón setenta retratos da obra ‘Presos políticos españois contemporáneos’, entre eles, non están tod@ss, o de Jordi Sànchez  e Oriol Junqueras. Entre eles tamén os oito membros do grupo ecoloxista Solidari@s, os sete da organización basca Segi, os dirixentes do xornal  ‘Egin’ e os titeriteiros aprisionados hai dous anos despois  de representar  a obra ‘La bruja y don Cristóbal’. Na  galeria Helga de Alvear

YouTube Preview Image

 

Advertisements

Del otro lado de la huelga del 8 M: Visualizando la interrupción social desde el feminismo – Cristina Vega 

FESTIVAL PALABRA EN EL MUNDO

Origen: FESTIVAL PALABRA EN EL MUNDO

 

fip palabra en el mundo
                                                    ¡festival internacional de poesía en todas partes!
 
XI edición – del 1 al 31 de mayo del 2018
 
Vorto en la mondo, Palavra no mundo, Parola nel Mondo, Worte in der Welt,Rimayninchi llapan llaqtapi, Paràula in su Mundu, Cuvânt în Lume, Parole dans le Monde, Ordet i verden, Word in the world, Palabra no mundo, Ñe’ê arapýre, Paraula en el Món, Chuyma Aru, Koze nan lemond, Kelma fid-dinja, Milá baolam, Nagmapu che dungu, Tlajtoli ipan tlaltikpaktli, Vort in Velt, Dünyada kelime, lhamet ta íhi honhát,Titzaa Yeezii Loyuu, Dunyoda so’z, Слово в миреPallabra nel mundu, Hitza Munduan,T’aan yóok’ol kaab, Riječ u svijetu, Lo’il te osil balamil,  Parola tal mund, Kalma a Duniya, Nsem a Ewo Ewiase, Minne Kaati Dunian, Lời Chúa trong thế giới, 世界Λέξη στον κόσμο, Բառի աշխարհումOrð í heimi, 界のことばSlovo vo svete, Beseda v svetu, Riječ u svijetu, Реч у свету, Дэлхийн Үг
 
 
Convocatoria
La poesía en acción universal por la paz
 
Salir del desastre, desde la expresión artística, por una cultura de solidaridad humana.
Convocamos a celebrar, organizar, difundir el Festival en todas partes, Palabra en el mundo, con la certeza de que podemos tener una vida mejor.
 
Estamos sufriendo, en mayor o menor grado, los males que la pequeñez de algunos produce en detrimento de los más; guerras como un negocio, una solución que no soluciona nada, militarismo en alza, represión de manifestantes, injusticia social, redes de corrupción y narcotráfico, asesinatos de periodistas y opositores, lluvias que reúnen el agua de varios meses, sequías de muchos años, subida del nivel del mar, derretimiento de los polos, huracanes con fuerza nunca vista, terremotos devastadores, incendios de cientos de miles de hectáreas.
 
En momentos de tragedia encontremos nuevas fuerzas para seguir la vida. Que Palabra en el mundo sea la poesía de unir todas las voces en un coro de infinita paciencia y ardiente humanidad.
 
Ha llegado la hora de estar a la altura de las necesidades y, desde la poesía, dar respuestas humanas. Imaginación, sentimiento, creación heroica, expresar el dolor, acariciar el alma, aportar a la vida y a la diversidad.
 
 
 
 
 
Para Organizarnos:
Lo posible (y también lo imposible) en breves líneas
 
Palabra en el mundo se construye desde la participación de todos. Básicamente cada uno de nosotros organiza una actividad poética en la propia ciudad, la suma de todas nos dará un Festival de Poesía en Todas Partes.
Pueden integrarse las variantes que estimen necesarias: música, teatro, artes plásticas, títeres, fotografía, cine, danza, ciencia, historia, etc.
 
La publicidad llevará el encabezado:
 
XI fip Palabra en el mundo
                                   ¡festival internacional de poesía en todas partes!
 
 
XI edición – del 1 al 31 de mayo del 2018
La poesía en acción universal por la paz
 
y se añade la información a nivel local.
 
Poesía en la escuela:
Labor docente previa y posterior; los alumnos escriben, ilustran; charlas con poetas; los trabajos pueden montarse como muestra, intercambiarse con otras escuelas, exponerse en las vidrieras comerciales de la ciudad, editarse. La poesía en los juegos infantiles; temáticas de apoyo al programa escolar; Etc
 
Universidades:
Organización de actividades. Las secretarías de Extensión u órganos de vinculación con la comunidad ya tienen la dinámica para estas propuestas, en el espíritu de integración: comunidad educativa – sociedad.
 
Canto y poesía:
Invitamos a músicos, cantautores, grupos musicales, a programar recitales con participación de poetas. Lo esencial: música y canto de la mano.
 
Radio y TV:
programas o micros con poetas, lecturas, etc. Transmisión de encuentros poéticos.
 
Prensa y revistas:
Publicación de una página o suplemento de poesía.
 
Bibliotecas:
recitales y debates, muestras. Difusión patrimonio poético. Campañas por  libros de poesía.
 
Jardínes Botánicos, parques, plazas:
lecturas; sembrar árbol por la poesía para crear, con el tiempo, un “Bosque poético por la paz”, etc.
 
Municipios:
Muchas municipalidades han declarado la actividad de interés municipal. Los municipios a través de su gestión cultural pueden realizar con gran éxito actividades vinculadas a la poesía en todo su territorio.
 
Otras Acciones:
poesía a las calles, estaciones ferroviarias y subterráneos, centros comerciales, cárceles, hospitales, parques y museos. Poesía ilustrada en vidrieras, carteleras, paredes, vehículos de transporte público de pasajeros. Distribución callejera de poesía; poesía y graffiti. ¡La imaginación es inagotable!
 
Compromisos:
A cada organizador se envia afiche promocional vía mail para que pueda ser impreso y distribuído; también el certificado de participación para asistentes y colaboradores.
 
Muy Importante:
solicitamos estos datos (que serán incluidos en los programas generales y dados a difusión):
país:
ciudad:
lugar exacto:
día y hora:
Organizadores:
Poetas participantes:
Coordinación y mail de contacto:
Apoyos de:
(nota: no enviar datos todo mayúsculas, o con fondos de color ni agregados explicativos o curriculares, pues no serán publicados.)
 
 
 
Proyecto Cultural Surpalabraenelmundo@proyectoculturalsur.net Revista Isla Negra: revistaislanegra@yahoo.es /
Festival Internacional de Poesía de La Habana: proyectosurcuba@uneac.co.cu /
blog:  http://palabraenelmundo.blogspot.com /  También facebook.
 
 Festival co-fundador del Movimiento Poético Mundial.
 
Vorto en la mondo (esperanto), Palavra no mundo (portugués), Parola nel Mondo (italiano), Worte in der Welt (alemán), Rimayninchi llapan llaqtapi (quechua), Paraula in su Mundu (sardo), Cuvânt în Lume (rumano), Parole dans le Monde (francés), Ordet i verden (danés), Word in the world (inglés), Palabra no mundo (gallego). Ñe’ê arapýre (guaraní), Paraula en el Món (catalán), Chuyma Aru (aymara), Koze nan lemond (creole), Kelma fid-dinja (maltés), Milá baolam, (hebreo), Nagmapu che dungu (mapuche), Tlajtoli ipan tlaltikpaktli (nahuatl), Vort in Velt (idish), Dünyada kelime (turco),lhamet ta íhi honhát (wichi), Titzaa yeezii loyuu, (zapoteco), Dunyoda so’z (uzbeco), Слово в мире(ruso), Pallabra nel mundu (asturiano), Hitza Munduan (vasco), T’aan yóok’ol kaab (maya), Riječ u svijetu (montenegrino), Lo’il te osil balamil (Tsotsil) Parola tal mund (milanese) Kalma a Duniya (hausá), Nsem a Ewo Ewiase (twi),Minne Kaati Dunian (busanga) Palabra en el Mundo (castellano) Lời Chúa trong thế giới (vietnamita) 字世界 (chino) Λέξη στον κόσμο (griego) Բառի աշխարհում (armenio) Orð í heimi (islandés) 世界のことば (japonés) Slovo vo svete(eslovaco) Beseda v svetu (esloveno) Riječ u svijetu (croata) Реч у свету (serbio) Дэлхийн Үг (mongol)  
 
XI fip palabra en el mundo
¡festival internacional de poesía en todas partes!

PRESENTACIÓN EN VIGO DE “EL LIBRO NEGRO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL” 

Origen: PRESENTACIÓN EN VIGO DE “EL LIBRO NEGRO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL” | RE-EVOLUCIÓN

 

El libro negro del Ejército español” es un alegato público del ex teniente del Ejército de Tierra Luís Gonzalo Segura, para demostrar todo aquello que lleva años denunciando y que la mayoría de la sociedad ha decidido ignorar: nuestras fuerzas armadas siguen siendo las de Franco, pero estandarizadas a niveles OTAN.

Referencia tras referencia, se podrá comprobar que existen patrones que demuestran de forma inequívoca la existencia de corrupción sistémica, abusos y acosos, privilegios anacrónicos, órganos de control cómplices y una cúpula militar negligente.

Igualmente, quedará al descubierto la inoperante clase política, los medios de comunicación y periodistas censurados, y el lucro de las empresas y las entidades bancarias.

La existencia hoy de estas FFAA demuestra inequívocamente, que el relato de los últimos cuarenta años no es ni ha podido ser el que se sostiene oficialmente.

Pero El libro negro del Ejército español es mucho más que eso. Es el grito desesperado de miles de militares maltratados y expulsados, condenados a morir o resultar heridos por negligencias, obligados a sostener el edificio de corruptelas, abusos, acosos y privilegios y, finalmente, sometidos a una precariedad laboral, a una total ausencia de libertades y derechos y a una absoluta alienación más propia de una secta o una mafia que de una institución moderna.

Además, es la denuncia clara y sin matices de los últimos veinte años, de las guerras neocoloniales de Irak y Afganistán, de los disparates armamentísticos, de las puertas giratorias, del submarino que no flota y los carros de combate almacenados y despiezados por falta de combustible, del delirio más absoluto que la mayoría de los civiles pudiera imaginar.

El libro negro del Ejército español es, en suma, el libro que nadie más quiso escribir.

Luís Gonzalo Segura

HOY MÁS QUE NUNCA: ¡¡ LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS ¡¡

RE-EVOLUCIÓN

HAY QUE ACABAR CON LOS FASCISTAS Y CON QUIENES APOYAN EL FRANQUISMO

View original post

“La herida” (The wound), el amor a la sombra del tabú 

Origen: “La herida” (The wound), el amor a la sombra del tabú | Periodistas en Español

 

Sudáfrica, en las montañas del Cabo Oriental. Como cada año, Xolani, trabajador en la sección de reparto de un enorme almacén, participa en calidad de tutor junto a otros hombres de la comunidad xhosa en el ukwaluka, el rito de iniciación de los adolescentes en campamentos aislados, que comienza con la circuncisión y que favorece la promiscuidad. Su protegido es un muchacho llegado de la moderna Johanesburgo, quien descubre el secreto que Xolani lleva años guardando celosamente …

La-herida-posterEste es, en síntesis, el argumento de “La herida” (The wound, estrenada en otros países con el título de “Los Iniciados”), primera película del sudafricano John Trengove, de 39 años,  anteriormente autor de la miniserie “Hopeville”, que su país ha presentado a la preselección de los Oscar 2018 y ha paseado ya por los festivales de Sundance, Berlín y Cinema Jove de Valencia, donde consiguió los premios de  Mejor Película y Mejor Actor, galardones que también ha recogido en su patria, en el Festival de Durban.

Película sorprendente sobre la intolerancia, la pérdida de la infancia y la iniciación masculina,  con casi todas las características de un documental etnográfico y, de fondo, una historia tremendamente sensual de amores contrariados por el orden social establecido en una parte del Africa negra que todavía mantiene algunos rituales ancestrales, sacraliza la potencia viril y considera la homosexualidad como una amenaza y un delito. “La homofobia es tan fuerte entre los negros, sugiere el realizador, que la mantienen incluso quienes son sus víctimas” (Frédéric Strauss, Télérama).

Centrada más que en la prohibición en el secreto, y en el poder que adquieren quienes lo descubren, “La herida” es también una película sobre el choque entre la vida urbana y los ancestrales ritos iniciáticos que han llegado hasta el siglo XXI; y también sobre la hipocresía de la sociedad sudafricana en lo relativo a la homosexualidad, subrayando la paradoja de las sociedades patriarcales como esa donde la homosexualidad es el mayor de los tabúes (lo que todavía ocurre en muchos países africanos, en algunos todavía se castiga con pena de muerte).

Un ex-ejecutivo de Facebook piensa que la red social está destruyendo la forma en la que funciona la sociedad

Origen: Un ex-ejecutivo de Facebook piensa que la red social está destruyendo la forma en la que funciona la sociedad

Un ex-ejecutivo de Facebook piensa que la red social está destruyendo la forma en la que funciona la sociedad

Mis hijos no tienen permitido usar esa mierda“. Chamath Palihapitiya empezó a trabajar en Facebook en el año 2007, cuando la red social tenía poco más de un año de vida. Fue vice presidente para el crecimiento de usuarios y trabajó en la empresa hasta el 2011 buscando aumentar la base de usuarios de la red social.

El empresario ahora predica que la gente debería tomarse un fuerte descanso de las redes sociales y se siente “sumamente culpable” de haber ayudado a crear Facebook. Piensa que la la red social está haciendo grandes daños a la sociedad.

Creo que hemos creado herramientas que están destruyendo la forma en la que funciona la sociedad… Los circuitos de retroalimentación a corto plazo empujados por dopamina que hemos creado están destruyendo la forma en la que funciona la sociedad.

Palihapitiya cree que las interacciones en linea con “corazones” y “me gusta”, no solo en Facebook, sino en Internet en general, no promueven ningún tipo de discurso civil, ni cooperación. En su lugar hay desinformación y falsedad. “No se trata de un problema americano, no es sobre los anuncios rusos. Es un problema global.”

Chamath le dijo a la audiencia de graduados de la escuela de negocios de Stanford que trata de usar Facebook tan poco como sea posible y que sus hijos “no tienen permitido usar esa mierda”.

El empresario no es el único ex-Facebook que ha hablado de forma similar sobre la forma en la que la red social ha afectado y afecta a la sociedad. Sean Parker, quien fuese el primer vicepresidente de Facebook, comentó hace poco como piensa que la red explota una vulnerabilidad humana y que “solo dios sabe lo que le está haciendo al cerebro de nuestros hijos”.

afroindoamerica

Seminario Permanente Afroindoamérica Unam

Alba González Sanz

life from a trapeze

MALIN E H PHOTOGRAPHY

© Malin Ellisdotter | All images on this blog are copyrighted material and all rights are reserved. Not to be used without permission |

escamandro

poesia tradução crítica

HEY,BLAIR!

Music and lifestyle

Casting Hopes to the Future

Sharing thoughts, ideas, pictures, poems, moments....that help us to cast hopes to a better and brighter future, while give us joy to live today. (Disparando esperanzas al futuro)

ALGO DE JAZZ, BLUES, ROCK...

La música que me sorprende. Music that amazes me.

lasonrisasingato

Just another WordPress.com site

abordaxe

comunicación anarquista galiza

MUSAS DISIDENTES

La poesía es mi último cartucho.

Los Niños Perdidos

disputar lo existente. liberar lo posible. reencantar el mundo.

LA CONCHIGLIA DI VENERE

The Nude in Art History

La Haine - La Haine

artefactos para habitar las barricadas en flor

Círculo de Bellas Artes

artefactos para habitar las barricadas en flor

Nâzim Hikmet en español

artefactos para habitar las barricadas en flor

Poesía y otras zarzas

Blog de Enrique Gutiérrez Miranda. ēgm. 2018